Utleiebetingelser

1. GENERELT
PH Norge AS sine tilbud, utleieordre og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kundens egne generelle eller spesielle utleiebetingelser får ikke anvendelse med mindre PH Norge AS skriftlig har godkjent disse. Disse betingelsene erstatter alle tidligere publiserte utleiebetingelser.

En myndig person over 18 år må stå som ansvarlig ved inngåelse av avtale – ingen unntak. Gyldig ID kan bli krevet fremvist. Leietaker godtar at kredittsjekk kan vi utført før inngåelse av avtale.

2. LEVERING
All utleie er fritt hentet og returnert PH Norge AS avd. Stavern. Besørger PH Norge AS transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. PH Norge AS har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

3. BETALING
All betaling skal finne sted senest 14 dager etter leieperiodens begynnelse. For kunder uten opplagt konto kan det kreves depositum som må betales før orderen kan forlate PH Norge AS sine lokaler. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.

4. KONTRAKTSBRUDD
PH Norge AS skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan PH Norge AS med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da og umiddelbart å returnere utstyret, eventuelt gi PH Norge AS sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret. Ekstrakostnader knyttet til dette vil bli fakturert etter gjeldende satser.

5. LEIEPERIODE
Eventuell forlengelse av leieperiode må meddeles PH Norge AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 70% av ordinær dagsleiepris samt evt. andre kostnader PH Norge AS måtte ha i forbindelse med forsinket tilbakelevering. Det påhviler leietaker og uoppfordret å returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, vil PH Norge AS melde utstyret stjålet uten ytterligere purring.

6. HENTING OG LEVERING
Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres fire uker før leieperiodens start for å unngå gebyr. 50% av det totale avtalte leiebeløpet må betales ved avbestilling 2-4 uker før leieperiode. Ved avbestilling under to uker før leieperiode debiteres hele leiebeløpet.

7. FORSIKRING
Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater PH Norge AS’ lager, til det returneres. Leietaker er alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 7 og 9 i disse betingelser.

I de perioder hvor utstyret står ubemannet anbefales manuelt vakthold av godkjent vaktselskap eller at utstyret blir innelåst i et rom med alarm direktekoblet til CE-godkjent alarmstasjon.

8. MISLIGHOLD
Tilbakelevert defekt utstyr repareres av PH Norge AS og deres partnere, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser.

9. ANSVAR
PH Norge AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt PH Norge AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. PH Norge AS påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

10. PRODUKSJON
Kunde må stile med kost for tekniker(e) under hele perioden. Evt. buyout på 300,- pr. tekniker pr. dag tildeles på stedet.

Ved produksjoner utenfor Vestfold/Grenland, forventes det at mannskapet bor på produksjonsstedet eller i umiddelbar nærhet av produksjonsstedet. Stiller arrangør med hotell, skal dette være tilgjengelig ved første adkomst.

11. UTENDØRS ARRANGEMENT
Ved leie av utendørs scener gjøres følgende forhold gjeldende:
Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren.

Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/ utsettes/ avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i PH Norge AS. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager.

For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.

Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. PH Norge AS kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller.

Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra PH Norge AS, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt PH Norge AS søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra PH Norge AS sin side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

Ved leie av andre artikler enn sceneutstyr for utendørs bruk:
Leietaker forplikter seg å legge til rette for at komponenter som ikke tåler vann eller støv blir beskyttet på en tilfredsstillende måte.

12. PARKERING
Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg/ nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.

13. BÆREHJELP
PH Norge AS leverer på gateplan om ikke annet er avtalt. Kunden sørger selv for bærehjelp, minimum 2 mann om ikke annet er avtalt. I de tilfeller bærehjelpen uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 1500,- pr 4. time for manglende bærehjelp på dagtid (07.00-17.00) og 2500,- pr 4. time for manglende bærehjelp på kvelds/nattestid (17.00-07.00).

Bærehjelp regnes som utblitt ved forsinkelse på mer enn 30 minutter. Kunden må gi beskjed i god tid dersom det er vanskelige adkomstmuligheter for utstyr (trapper, lange ganger etc.) og sørge for tilstrekkelig bærehjelp.

Bærehjelp skal være en person over 18 år som kan løfte tilsynelatende tunge gjenstander uten fare for sin egen helse. Utleier er ikke ansvarlig for påført skade av bærehjelp.

14. AVVIK
Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.